Economic and Commercial Mission of La Francophonie 2022 (MECA 2022)/ Hội nghị Đoàn Thúc Đẩy Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại và Đầu Tư Pháp Ngữ 2022